loading...
Zamknij wpis

O projekcie

Projekt nr POIS.08.02.00-00-0002/18 pn. Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

Koszt całkowity projektu: 20 865 630,36 zł

 • Koszt kwalifikowany projektu: 20 865 630,36 zł
 • Dofinansowanie: 17 735 785,79 zł
 • Umowę o dofinansowanie podpisano dnia: 07.05.2019 r.
 • Data rozpoczęcia robót: 23.04.2020 r.
 • Data zakończenia projektu: 31.08.2023 r.

 

Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata jest jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Jest to obiekt, który został wpisany do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, jest on zabytkiem klasy światowej. Kolegiata uzyskała kategorię „0” a więc jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O wyjątkowości tej budowli świadczy fakt, że posiada ona najwyższe w Polsce sklepienie nawy głównej: 30,20 m, a także cenne polichromie w zakrystii kościoła. Zgodnie
z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi uznana została za Pomnik Historii. Obiekt ten należy do Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich pobrzeża Bałtyku.

Stan Kolegiaty pw. N.M.P. Królowej Świata w momencie rozpoczęcia projektu wymagał wielu zmian. Renowacji w zakresie elewacji oraz odnowy cennych malowideł znajdujących się wewnątrz. Wewnętrzne oświetlenie nie było w stanie wydobyć prawdziwego piękna unikatowych sklepień
i szczegółów architektonicznych. Organy zakupione zostały w latach 60-tych ubiegłego wieku i nie nadawały się do profesjonalnych koncertów muzyki organowej.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich:

 • remont elewacji Kolegiaty (elewacja południowa, elewacja wschodnia, prezbiterium, elewacja północna, kaplica mariacka)
 • remont posadzki Kolegiaty
 • remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza (przeprowadzenia badań fizyko-chemicznych i odkrywkowych, naprawa tynków i pęknięć konstrukcyjnych murów, prace konserwatorskie i malarskie, roboty konserwatorskie ślusarki, stolarki)
 • iluminacja wewnętrzna i zewnętrzna kolegiaty
 • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
 • Wykonanie organów.

Po zakończeniu projektu wprowadzony zostanie bogaty program kulturalno-edukacyjny dedykowany zarówno mieszkańcom Stargardu i okolic, jak i turystom. Międzynarodowe koncerty muzyczne, muzyki organowej, konkurs kolęd i pastorałek, „Jarmark u Królowej Świata”, warsztaty i plenery artystyczne dla młodzieży, wystawy fotograficzne, promocje nowych wydawnictw, panele dyskusyjne – to tylko niektóre z propozycji. Nowe oświetlenie jak i nagłośnienie oraz nowe organy dadzą możliwość stworzenia imprez typu „światło-dźwięk. 

Udział turystów w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. T Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Turyści, którzy chętniej będą odwiedzać kolegiatę, będą chcieli zobaczyć również inne zabytki, m.in. te leżące na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Projekt jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Projektowany remont posadzki wyeliminuje podstawową barierę architektoniczną - nierówności zniszczonej posadzki i liczne jej ubytki nie będą stwarzać bezpośredniego zagrożenia dla odwiedzających Kolegiatę.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec Beneficjentów w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w POIiŚ 2014-2020 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem.

 

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 

 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) [1]

 

 

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie może przetwarzać różne rodzaje danych w tym przede wszystkim:

 1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POliŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POliŚ 2014-2020,
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni [2] [3] [4].

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POliŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany 3,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@mfipr.gov.pl

 

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmiot pełniący funkcje Instytucji Pośredniczącej POIiŚ.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


[1] z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

[2] Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

 

[3] O ile dotyczy.

 

[4] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.